Pripravujeme pracovné zmluvy, manažérske zmluvy, dohody, interné predpisy a všetku ostatnú právnu dokumentáciu v zmysle Zákonníka práce a ostatných pracovnoprávnych predpisov vrátane zamestnávania cudzincov, vysielania pracovníkov do zahraničia a dočasného prideľovania pracovníkov iným zamestnávateľom.

Pomáhame zamestnávateľom v komunikácii so zamestnancami a s ich zástupcami (odbory, zamestnanecké rady, zamestnaneckí dôverníci), asistujeme pri zabezpečení súladu postupu zamestnávateľa so zákonom, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie práva zamestnancov na vhodné pracovné podmienky, práva na informácie a ich práva vyjadrovať sa a predkladať svoje návrhy k pripravovaným rozhodnutiam zamestnávateľa.

Pripravujeme právne riešenia pri ukončovaní pracovného pomeru vrátane hromadného prepúšťania.

Analyzujeme, či ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bolo vykonané v súlade so zákonom, zastupujeme zamestnancov v rokovaniach so zamestnávateľom, ako aj v prípadnom súdnom konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a vyplatenie zodpovedajúcej náhrady mzdy.

Asistujeme zamestnávateľom v komunikácii s inšpektorátom práce a ostatnými orgánmi dohľadu.