Poskytneme Vám podrobné informácie o Vašich povinnostiach voči orgánom štátnej správy a samosprávy v súvislosti s konkrétnym projektom alebo činnosťou.

Identifikujeme povolenia, ktoré je potrebné získať od orgánov štátnej správy a samosprávy, a sprevádzame klientov v procese ich získania.

Upozorníme Vás na obmedzenia, ktoré by pre Váš zámer, činnosť či projekt mohli vyplývať z verejnoprávnych predpisov.

Osobitnú pozornosť venujeme klientom – podnikateľom, ktorí musia dbať na súlad ich podnikania s právnymi predpismi z rôznych oblastí vrátane ochrany osobných údajov, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ochrany spotrebiteľa, ako aj na plnenie povinností voči orgánom dohľadu nad trhom, na ktorom pôsobia.