Analyzujeme možné prekážky vo vymáhaní pohľadávky s cieľom tieto prekážky včas odstrániť a minimalizovať tak riziko neúspechu v nadväzujúcom procese vymáhania a vynaloženie zbytočných nákladov klienta (napr. nedostatky v dôkazoch, nezrovnalosti v údajoch a pod.).

Zastupujeme klientov v komunikácii s dlžníkom, pripravujeme právnu dokumentáciu súvisiacu s mimosúdnym urovnaním dlhu.

Zastupujeme klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach vo veciach vymáhania pohľadávok.

Po získaní exekučného titulu spracúvame návrh na vykonanie exekúcie pohľadávky a zabezpečujeme priebežnú komunikáciu s exekútorom.