Klientom radíme pri voľbe vhodnej právnej formy ich podnikania, vypracúvame spoločenské zmluvy, stanovy a ostatnú právnu dokumentáciu spojenú so zakladaním, zmenami a zrušovaním všetkých foriem podnikania vrátane obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka a európskych foriem, akými sú európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európska spoločnosť a európske družstvo.

Pripravujeme zápisnice a inú dokumentáciu pre zasadnutia orgánov spoločnosti, zastupujeme klientov na valných zhromaždeniach.

Pomáhame pri nastavovaní interných pravidiel pre správu a riadenie spoločnosti.

Radíme klientom v otázkach zodpovednosti štatutárneho zástupcu spoločnosti s cieľom predchádzať vzniku škôd a minimalizovať túto zodpovednosť v prípade potenciálnych negatívnych dopadov rozhodnutí, ktoré štatutárny zástupca musí urobiť.

Sprevádzame klientov v procese konkurzu či reštrukturalizácie spoločnosti.

Poskytujeme komplexnú právnu podporu pri likvidácii spoločností.