Pripravujeme zmluvy a ostatnú právnu dokumentáciu v súvislosti s prevodom a nájmom nehnuteľností, zriaďovaním záložných práv k nehnuteľnostiam a vecných bremien.

Uskutočňujeme právne audity zamerané na kontrolu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, práv tretích osôb viaznucich na nehnuteľnostiach a kontrolu dodržiavania zákonných a úradných požiadaviek.

Pomáhame klientom pri rokovaniach s cieľom zabezpečiť vyvážené rozloženie rizík spojených s prevodom nehnuteľností.

Naše právne poradenstvo v oblasti developmentu nehnuteľností pokrýva všetky fázy investičného projektu od jeho prípravy cez financovanie, výstavbu až po predaj alebo nájom vrátane riešenia záručných povinností.