Klientom, v prípade ktorých zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb či uskutočnenie stavebných prác podlieha podmienkam stanoveným v zákone o verejnom obstarávaní, poskytujeme poradenstvo pri voľbe postupu verejného obstarávania, príprave dokumentácie k verejnému obstarávaniu, vyhodnocovaní ponúk, pri revíznych postupoch a pri realizácii zákaziek.

Klientom, ktorí sú v postavení uchádzača, záujemcu alebo koncesionára, poskytujeme právne poradenstvo pri príprave a kontrole ponúk, žiadostí o účasť a iných dokumentov predkladaných v procese verejného obstarávania, pri uplatňovaní ich práv prostredníctvom revíznych postupov vo verejnom obstarávaní a žalôb, ako aj pri realizácii zákazky.