Trestná zodpovednosť právnických osôb

Dňom 01. 07. 2016 nadobudne účinnosť nová právna úprava, ktorá zavádza trestnú zodpovednosť právnických osôb za vybrané kategórie trestných činov (trestné činy daňové, trestné činy v oblasti ochrany životného prostredia, počítačovej kriminality, korupčné trestné činy, legalizácia príjmu z trestnej činnosti a i.). Trestným činom spáchaným právnickou osobou je trestný čin spáchaný v jej záujme, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal štatutárny orgán, iná osoba oprávnená konať v mene spoločnosti, osoba vykonávajúca kontrolu alebo dohľad v spoločnosti, osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na riadenie spoločnosti alebo zamestnanec spoločnosti pri plnení pracovných úloh. K trestom, ktorými možno postihnúť právnickú osobu, patria tresty zrušenia právnickej osoby, prepadnutia majetku, prepadnutia veci, peňažný trest, trest zákazu činnosti, zákaz prijímať dotácie alebo subvencie, zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Súvisiace články