Jednoduchá spoločnosť na akcie

Dňom 01. 01. 2017 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza novú právnu formu obchodnej spoločnosti – jednoduchú spoločnosť na akcie, skratka „j. s. a.“. Táto nová forma podnikania má za cieľ zjednodušiť a uľahčiť podnikanie malých a stredných podnikateľov a podporiť začínajúce startupy. Jednoduchá spoločnosť na akcie je hybridnou formou kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcou niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj akciovej spoločnosti. Jednoduchú spoločnosť na akcie môže založiť jedna alebo viacero osôb. Výška základného imania musí byť aspoň 1 euro. Základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár za záväzky spoločnosti neručí.

Súvisiace články