Spoločnosť v kríze

Dňom 01. 01. 2016 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá môže mať významný dopad na niektoré vzťahy medzi spoločnosťou a jej vlastníkmi či inými spriaznenými osobami. Spoločnosťou v kríze novelizovaný Obchodný zákonník rozumie spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 4:100 v roku 2016, 6:100 v roku 2017 a 8:100 v roku 2018. Ak sa spoločnosť ocitne v kríze, vzťahujú sa na ňu obmedzenia pre vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých jej spriaznenými osobami. Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou nemožno vrátiť, ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala. Osobitnému právnemu režimu podlieha aj zabezpečenie, ktoré spoločnosti v kríze poskytnú spriaznené osoby (ručenie a pod.).

Súvisiace články