Whistleblowing

Dňom 01. 01. 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zákon ustanovuje osobitné povinnosti pre spoločnosti zamestnávajúce aspoň 50 zamestnancov. Takéto spoločnosti sú povinné v termíne do 01. 07. 2015 zaviesť systém na prijímanie, prešetrovanie a riešenie podnetov zamestnancov v súvislosti s korupčnou alebo inou protizákonnou činnosťou, o ktorej sa dozvedeli v rámci pracovnoprávneho vzťahu. Zároveň musia tieto spoločnosti prijať vnútorný predpis obsahujúci zákonom vymedzené informácie o firemnom protikorupčnom systéme (podrobnosti o podávaní podnetov zo strany zamestnancov, o ich preverovaní a riešení, ako aj o evidencii prijatých podnetov).

Súvisiace články