Judikát v otázke odporovateľnosti pohľadávok

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v otázke výkladu pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v súvislosti s odporovateľnosťou právnych úkonov

Na základe žaloby podanej našou kanceláriou súdy posudzovali otázku výkladu pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v súvislosti s odporovateľnosťou právnych úkonov. Obsah toho pojmu je kľúčový z hľadiska možnosti podať odporovaciu žalobu, a teda rozhodujúci pre úspešnosť žaloby a možnosť veriteľa uspokojiť svoju pohľadávku z majetku, ktorý dlžník účelovo previedol na tretiu osobu. Prvostupňový i odvolací súd sa stotožnili s našou argumentáciou, že pojem „vymáhateľná pohľadávka“ je potrebné vykladať v prospech veriteľa, teda ako žalovateľnú pohľadávku, a nie ako vykonateľnú (exekvovateľnú) pohľadávku. Odvolací súd však zároveň uviedol, že ide o otázku zásadného právneho významu a z tohto dôvodu pripustil možnosť dovolania voči rozsudku. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom vo veci 2 Obdo 69/2012 potvrdil správnosť našej argumentácie a žaloba bola úspešná.

Súvisiace články