Register diskvalifikácií

Dňom 01. 01. 2016 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza tzv. register diskvalifikácií. V registri diskvalifikácií sa budú evidovať údaje o fyzických osobách, ktorým bude súdnym rozhodnutím zakázané vykonávať niektoré funkcie v orgánoch spoločností a družstiev. Súd bude môcť určiť, že po dobu uvedenú v jeho rozhodnutí fyzická osoba nebude môcť vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo funkciu prokuristu. Rozhodnutím o vylúčení bude aj právoplatný rozsudok súdu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti štatutárnemu zástupcovi zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Súvisiace články